Cục QLTT Bình Phước: Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024

Nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh; thực hiện hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để góp phần phát triển sản xuất trong tỉnh, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đưa 393 tổ chức, hộ kinh doanh vào Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024.

 

- Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016;

- Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

- Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT;

- Căn cứ Quyết định số 3703/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

- Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-BCT ngày 14/11/2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường;

- Căn cứ Công văn số 2968/TCQLTT-TTKT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

Ngày 25/12/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; (Kèm theo Quyết định số 133/QĐ-QLTTBP)./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước