Chính sách

Những điểm mới của Luật Giá năm 2023

Ngày 19/6/2023, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 (sau đây gọi là Luật Giá 2023), với một số điểm mới cần lưu ý.