THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt Danh mục, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Tổng cục Quản lý thị trường đã có Quyết định số 535/QĐ-TCQLTT về việc phê duyệt Danh mục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

Chi tiết Quyết định tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính