THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Cục Quản lý thị trường Bình Phước ban hành Thông báo số 16/TB-QLTTBP về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Đơn vị có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.985

Tài sản đấu giá: Đường cát trắng, ký hiệu S36, do Thái Lan sản xuất, số lượng 3.500 kg

Giá khởi điểm: 56.000.000đ (Năm mươi sáu triệu đồng chẵn)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá năm 2016 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Chi tiết thông báo tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính