Thông báo: Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá

Đội QLTT số 5 ban hành Thông báo số 218/TB-QLTT5 ngày 01/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

Đơn  vị có tài sản: Đội QLTT số 5

Địa chỉ: KP.Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 0919.101.808

Tài sản đấu giá: 5,335 m3 gỗ các loại (gồm: 4,337 m3 gỗ Bằng lăng và 0,998 m3 gỗ Da đá)

Giá khởi điểm: 48.169.000đ (Bốn mươi tám triệu một trăm sáu mươi chín nghìn đồng)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá năm 2016 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Chi tiết thông báo tại đây

Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước