Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính

Lê Thanh Toán
Đội QLTT số 6