Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020.

Chi tiết kế hoạch:

Cục QLTT Bình Phước