Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Ngày 28/12/2018, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-CQLTT phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

Nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, gas, thuốc lá, rượu và thương mại điện tử trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng giao lưu hàng hóa, dịch vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng.

Để đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, gas, thuốc lá, rượu và thương mại điện tử trên thị trường; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổng kết, đánh giá, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, gas, thuốc lá, rượu và thương mại điện tử.

Qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước.

       Chi tiết nội dung kế hoạch

Phòng TTr-PC