Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước: Ban hành Quyết định Về việc sửa đổi, điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đối với 16 tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn .

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã báo cáo, đề xuất và được Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt cho sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 ban hành kèm theo Công văn số 2459/TCQLTT-TTKT ngày 03/11/2023 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023.

Ngày 07/11/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-QLTTBP về việc sửa đổi, điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023.

Nội dung Quyết định tại đây

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước