Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Trân trọng Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thực hiện Quyết định số 60A/QĐ-QLTTBP ngày 05/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về ban hành nội quy tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước trân trọng Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục như sau:
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước