Cục QLTT tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 73 tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã báo cáo, đề xuất và được Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt cho sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-CQLTT ngày 17/12/2020 và Quyết định số 789/QĐ-CQLTT ngày 17/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

Ngày 06/10/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-CQLTT sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Nội dung Quyết định tại đây

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp