Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu năm 2024

Ngày 31/01/2024, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định số 27/QĐ-QLTTBP.

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh BÌnh Phước năm 2024. Tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước