Cục QLTT Bình Phước: Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Nghị định 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Đại lý bán lẻ xăng dầu được ký hợp đồng đại lý cho tối đa 3 thương nhân

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Một số nội dung sửa đổi như sau:

1. 05 trường hợp Sở Công Thương thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Giấy xác nhận):

- Thương nhân không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đã cấp cho thương nhân;

- Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 30 ngày trở lên;

- Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật;

- Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện với đại lý bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong 90 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định về chất lượng.

2. Đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo quy định hiện hành, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 80/2023/NĐ-CP tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước