Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Ngày 31/12/2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-CQLTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 879/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.

Chi tiết xem tại đây./.

Phòng Tổ chức - Hành Chính