Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 16/10/2023, Cục QLTT tỉnh Bình Phước Thông báo Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các Đội QLTT trực thuộc, chi tiết các Thông báo:

- Thông báo số 37/TB-QLTTBP V/v Thông báo Kết luận số 382/KL-QLTTBP ngày 16/10/2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước.

- Thông báo số 38/TB-QLTTBP V/v Thông báo Kết luận số 381/KL-QLTTBP ngày 16/10/2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước.

- Thông báo số 39/TB-QLTTBP V/v Thông báo Kết luận số 380/KL-QLTTBP ngày 16/10/2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước