Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Tư pháp (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật) đã ban hành Công văn số 340/PBGDPL-TTPB V/v đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL.

Nhằm phổ biến rộng rãi và góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức QLTT làm công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách theo mục tiêu, yêu cầu đề ra của Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Cục QLTT tỉnh Bình Phước cung cấp bộ tài liệu tại đây:

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn bản QPPL

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước