Thông báo

Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-CQLTT ngày 08/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính với các nội dung sau: