Chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.985

Fax: 02713.881.058

Email: qltt.sct@binhphuoc.gov.vn