STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
2023 65/QĐ-QLTTBP 12/05/2023
2
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 23/QĐ-CQLTT 25/02/2022
3
Quyết định về việc công khai ngân sách nhà nước năm 2021
2021 Quyết định về việc công khai ngân sách nhà nước năm 2021 Số 58/QĐ-CQLTT 05/05/2021
4
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2020 Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 628/QĐ-CQLTT 27/11/2020
5
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2020 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 338/QĐ-CQLTT 03/09/2020